Specijalisticka Obuka

Specijalisticka obuka: Medijacija u vrsnjackim i drugim vrstama sukoba

Zoom aplikacija i uživo Kruševac

NAZIV PROGRAMA EDUKACIJE: "Medijacija u vršnjačkim i drugim vrstama sukoba"

AUTORI PROGRAMA: Jelica Milosavljević, dipl. spec. pedagog, mediјator; Kata Vuletić, prof. fizike, NLP trener, mediјator.

BROJ ODOBRENJA MINISTARSTVA PRAVDE:Obuka je odobrena od strane Ministarstva pravde - broj: 740-09-00352/2023-22.

CILJNA GRUPA PROFESIONALACA ZA OBUKU:

Medijatori sa važećom licencom Ministarstva pravde kojima je za obnavljanje licence neophodna dodatna edukacija - specijalističke obuke, prema Zakonu o posredovanju u rešavanju sporova, predstavljaju ciljnu grupu za ovu obuku. Za pohađanje ovog programa specijalizovane obuke, neophodno je prethodno pohađanje programa Osnovna obuka za medijaciju.

KONTAKT OSOBA: Jelica Milosavljević, dipl. spec. pedagog, mediјator; ul: Moravska br. 1, Kukljin, Kruševac; tel: 064/1827027; email: jelica.mm@gmail.com, medijatorikrusevca@gmail.com.

CILJEVI PROGRAMA-EDUKACIJE: Edukacija je namenjena mediјatorima koji žele da steknu znanja i razviju veštine medijaciju između žrtve i prestupnika u vršnjačkim i drugim vrstama sukoba. Ovakvom medijacijom mogu se prevazići posledice sukoba/krivičnog dela po žrtve i prestupnike. Program predstavlja i prevenciju recidivizma i širenja daljih sukoba, kao i pomoć u reintegraciji žrtava i prestupnika. Jedan od ciljeva je i razvijanje i primena tehnika u rešavanju sukoba i konflikata koji uključuju povredu ljudskih i zakonskih prava kroz međusobno sporazumevanje i aktivno učešće strana u sukobu bez nametanja tuđeg mišljenja i rešenja. Korisnici su žrtve prestupa i krivičnih dela, deca i mladi u sukobu sa zakonom, odrasli prestupnici, porodice žrtava i prestupnika, vulnerabilni odrasli i stari. Primena ove vrste medijacije je između žrtve i prestupnika u vršnjačkim sukobima, kao i realizacija vaspitnih naloga i posebnih obaveza (izvinjenje i poravnanje sa oštećenim) prema Zakonu o maloletnim počiniocima krivičnih dela, medijacija između učenika i nastavnika, roditelja i dece, između punoletnih izvršilaca prestupa i krivičnih dela prema Porodičnom zakonu RS i Krivičnom zakonu RS. Takođe, ovom vrstom medijacije nastaje i unapređenje kvaliteta života žrtava, prestupnika i šire zajednice koja je pogođena prestupom. Medijacija između žrtve i prestupnika se može primenjivati za manje prestupke, kao i pre, tokom i nakon završetka prekršajnog ili krivičnog postupka.

SADRŽAJ PROGRAMA: Program specijalizovane obuke traje 3 dana. U toku jednog radnog dana obuka traje 5 časova, ukupno 15 časova.

KOMPETENCIJE KOJE PROGRAM RAZVIJA: Komunikacija i rešavanje konflikata i sukoba, primena medijacije u kompleksnim slučajevima, jačanje participacije korisnika i njihovo osnaživanje u radu sa žrtvama krivičnih dela, sukoba kao i sa prestupnicima.

PREPORUKE:Autori programa imaju dugogodišnje iskustvo u primeni medijacije, posebno između žrtve i počinioca. Pre svega, u okviru Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu još od 2003. do 2007. godine. Prvi vaspitni nalog sa izvinjenjem urađen je u CSR Kruševac. Takođe, urađena je predstava "Deca su naše ogledalo" sa temom vršnjačkog nasilja i medijacijom nakon nasilja.

АУТОРИ ПРОГРАМА
Јелица Милосављевиц, медијатор
Ката Вулетић, медијатор:

SPECIJALISICKA OBUKA: MEDIJACIJA U VRŠNJAČKIM I DRUGIM VRSTAMA SUKOBA- 4.10.2023,5.10.2023 I 6.10.2023 ZOOM APLIKACIJA

4.10.2023. god. - od 15:00-20:00h
5.10.2023. god. - od 15:00-20:00h
6.10.2023. god. - od 15:00-20:00h

Cena obuke 15.000,00 din, mogućnost plaćanja na dve i tri rate

Predavači:

Jelica Milosavljević, dipl.spec.pedagog, medijatorka, UG Medijatori Kruševca

Kata Vuletić, medijatorka , UG Medijatori Kruševca

Medijska podrška: Nela Savić i Magazin Medijator