ŠTA JE MEDIJACIJA?

Medijacija je proces u kojem nezavisno, neutralno i
nepristrasno lice, posrednik
“medijator", pomaže
stranama u sukobu ili sporu da dođu do uzajamno
prihvatljivog re
šenja.

KADA JE MOGUĆE ZATRAŽITI MEDIJACIJU?

Medijaciji se može pristupiti pre i u toku sudskog
postupka, kao i u toku postupka po pravnim lekovima
ili u toku izvršnog postupka.
Medijacija se može sprovesti i mimo sudskog
postupka - overom sporazuma kod javnog beležnika
- notara, sporazum ima dejstvo izvšne isprave.

MEDIJATOR - POSREDNIK

Medijator-posrednik je lice koje na nezavistan,
neutralan i nepristrastan na
čin posreduje između
strana u spornom odnosu.

Medijator nije arbitar, jer on ne donosi nikakvu odluku.
Medijator vodi proces, dok strane same kontrolišu
ishod spora ili sukoba.
Medijator koristi posebne metode i ve
štine dok
poma
že u pregovorima, koji za cilj imaju postizanje
obostrano prihvatljivog sporazuma. Medijator je dakle,
samo fascilitator.

Medijatori su visoko kvalifikovani i specijalizovani za
razli
čite oblasti medijacije, a takođe su i obuÄčeni da
rade u te
škim situacijama.
Medijator mora imati važeću dozvolu za posrednike,
izdatu od strane Ministarstva pravde i mora biti upisan
u Registar posrednika (Ministarstvo pravde RS -
registar posrednika).

Medijator, ukoliko strane to žele, pomaže kod
sačinjavanja sporazuma.

Dana 3.2.2021.god. u okviru 6. Multikongresa Serbian Visons 2021.,
održan je vebinar sa temom "MEDIJACIJA U SRBIJI I REGIONU".
O ovoj aktuelnoj temi govorile,  Jelica Milosavljević, medijator predsednik UG Medijatori KruÅ¡evca i Nela Savić, medijator, urednik magazina “The Mediator magazine”.
U okviru prezentacije predstavljen i film pod nazivom "Zastani sa parnicom - nastavi sa medijcijom", simulacije suÄ‘enja i medijacije u parničnom postupku koju su izveli polaznici Å¡kole glume Dejana Tončića iz KruÅ¡evca.

 

 

 

 

Dana 5.11.2020.god. održan je regionalni vebinar sa temom "Medijacija u regionu", panelisti su bili eminentni stručnjaci iz ove oblasti iz Slovenije, Hrvatske, BIH, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije. Vebinar u organizaciji UG Medijatori Kruševca i magazina The Mediator magazin...

 

IZ MOG UGLA

Jelica Milosavljević, voditelj slucaja, Centar za socijalni rad, Kruševac

PRVI SUSRET

Moj prvi susret sa medijacijom bio je još daleke 2003.god. kada sam kao specijalni pedagog, zaposlena u Centru za socijalni rad Kruševac učestvovala u jednom velikom projektu UNICEFa: Šansa deci za promene. Verovala sam ljudima koji su vodili projekat, a o medijaciji pre prve obuke ništa nisam znala sem da je to nešto...

Pročitaj više...